БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ БАПФ

Устав Кодекс по професионална
етика
Правила за набиране и
разходване на средства
Членове на ръководни
органи
Актуално

УСТАВ

НА

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК - ФАРМАЦЕВТИТЕ"

                      

         

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

           

Статут

            Чл.1.(1) Асоциацията е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник – фармацевтите /изписван в настоящия Устав по – долу „Закон“/, Устава и Решенията на Конгреса.

                       

Наименование

            Чл.2.(1) Наименованието на БАПФ е „Българска Асоциация на помощник – фармацевтите„ (БАПФ). Наименованието се изписва и на английски език – Bulgarian association of assistant pharmacists“.

(2) БАПФ е независима съсловна организация, която обединява помощник – фармацевтите, които упражняват професията си в Република България, имат необходимото образование и квалификация и са вписани в регистъра на съответната Регионална колегия, където упражняват дейността си.

 (3) БАПФ реализира своята дейност по места, чрез Регионални колегии (РК).

           

Седалище и адрес на управление

            Чл.3.  Седалището на БАПФ е в град София.  Адресът на управление се определя с решение на Управителния съвет на БАПФ.

           

Срок

            Чл.4.  БАПФ не е ограничена със срок или друго прекратително условие.

           

Определяне на дейността

            Чл.5.  Дейността, която БАПФ осъществява се изразява в организиране на свободен обмен на идеи, информация, научни знания и интелектуални ценности между помощник – фармацевтите в системата на производството, дистрибуцията, болничната и търговската мрежа за продажба в страната на лекарствени продукти и хранителни добавки, козметични и санитарно – хигиенни средства и съдействаща за защита на техните професионални, материални и социални права и интереси, както и организиране на семинари, срещи, курсове, конкурси и изложби, симпозиуми, сътрудничество с други сродни организации, държавните и общински органи и организации, и международни и чуждестранни организации, ангажирани в аналогична сфера на дейност.

           

Основни цели на БАПФ

Чл.6.(1) Основните цели са:

            6.1. Да представлява своите членове, да изразява и защитава правата, интересите, гражданската и професионалната им позиция по отношение на законодателството, труд и образование, като повишава нивото на квалификация и специализация на членовете на съсловната организация.

            6.2. Да издига професионалния и социалния статут на членовете си и да съдейства за пълноценното им реализиране, както в Република България, така и в рамките на ЕС.

            6.3. Да участва при вземане на решения за основните дейности, промени и функциониране на системата на здравеопазване в сферата на дейност на помощник – фармацевтите на национално и регионално ниво като следва и прилага постиженията на съвременната наука в съответната област.

6.4. Да гарантира спазването на етичните норми и правилата за добри практики, съгласно национални стандарти в сферата на дейност на помощник - фармацевтите.

6.5. Да се включва в създаването на нормативна база и в изграждането на структури за оказване на качествени фармацевтични грижи за населението.

6.6. Да съдейства за равен достъп до фармацевтични грижи и социална справедливост на лица в неравностойно положение.

            6.7. Подпомагане участието на всички свои членове и сродни организации от страната в международни аналогични организации, както и участие в международни проекти и програми, свързани с основните цели и предмета на дейност на БАПФ;

 

Основни функции на БАПФ

Чл.7.(1) За осъществяване на своите цели БАПФ изпълнява следните функции и задачи, като:

7.1. Създава и води Национален електронен професионален регистър на членовете си;

7.2. Определя условията и реда за вписване в регистъра по т. 7.1. на помощник - фармацевтите;

7.3. Приема Кодекс за професионалната етика на помощник - фармацевтите и упражнява контрол по спазването му;

7.4. Приема правила за добри фармацевтични практики и стандарти, предлага ги за утвърждаване от Министъра на здравеопазването и упражнява контрол по спазването им;

7.5. Провежда, организира, координира и регистрира продължаващото обучение на помощник – фармацевтите;

7.6. Участва със свой представител във Висшия съвет по фармация;

7.7. Дава становища и предложения при изработването на нормативни актове в сферата на фармацевтичното и здравно законодателство;

7.8. Издава и представя печатни материали, отнасящи се до дейността й.

 

            Средства за постигане на целите на БАПФ

            Чл.8.(1) За реализация на целите си БАПФ осъществява подготовка и обучение на кадри и, провежда семинари, срещи и дискусии, като набира средства от:

8.1. Членски внос;

8.2. Такси за продължаващо обучение и сертификати за професионална квалификация;

8.3. Материални и парични дарения;

8.4. Одобрени проекти, международни инвеститори и институции – в рамките на различни програми;

8.6. Договори за сътрудничество и партньорство;

8.7. Допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на дейност на БАПФ и разрешена от законите.

(2) БАПФ не разпределя печалба, като приходите се използват за постигане на целите й.

 

II. ИМУЩЕСТВО

           

Имущество

            Чл.9. Имуществото на БАПФ се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

             Чл.10Председателите на Управителните съвети на национално и регионално нива на БАПФ на основание §2 от Закона подават молба до съответните общински, областни и държавни органи и организации за осигуряване на помещения, необходими за осъществяване на дейността им.

Чл.11. БАПФ отговаря за задълженията си със своето имущество.

Чл.12БАПФ може да образува и участва в търговски дружества по законоустановения ред и в съответствие с чл. 8, т. 8.7. от Устава, като решение за това се взима от Управителният съвет на БАПФ.

Чл.13Членовете на БАПФ не носят отговорност за нейните задължения.

 

Източници на средства на БАПФ. Членски внос

            Чл.14. (1) Всички членове на БАПФ са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос – встъпителен и редовен членски внос, чийто размери се определят на Конгреса на БАПФ.

(2)  Конгресът на БАПФ взема решение за разпределение на частта от встъпителната членска вноска и частта редовния членски внос, които остават в съответната Регионална колегия и частта, която се превежда по сметка на БАПФ. Член, който се премества от една в друга Регионална колегия, без прекъсване на членството, не дължи повторна встъпителна такса към новата Регионална колегия.

(3) Дължимият членски внос  се внася на 2 вноски (до 31 януари за първо полугодие и до 31 юли – за второто полугодие) за съответната година от членовете по банкова сметка или в брой в съответната Регионална колегия, срещу което се издава финансов документ, съдържащ размера на направената вноска и месеца, за който се дължи, след внасянето на членския внос.

(4) Председателите на УС на Регионалните колегии превеждат събраните суми от встъпителния и редовния членски внос, в размера съгласно решението на Конгреса по чл.14, ал.2 от Устава по банковата сметка на БАПФ до десето число на месец февруари и август от текущата година.

            Чл.15 БАПФ, в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

             

            III. ЧЛЕНСТВО

 

Придобиване на членство

            Чл.16.(1) Членове на БАПФ могат да бъдат дееспособни физически лица, които отговарят на изискванията в чл. 4 и чл. 5 от Закона.

(2) Членството в БАПФ възниква с вписването в Националния регистър, в частта му, отнасяща се до Регионалната колегия, на територията, на която съответния помощник – фармацевт осъществява дейността си.

(3) Членството в БАПФ на помощник - фармацевтите, които не упражняват професията си, е доброволно.

(4) Членството на лица, упражняващи професията си в чужбина отговаря на изискванията на ал. (1) от настоящия член.

 

Ред за вписване в Национален електронен професионален регистър

            Чл.17.(1) Вписването се извършва след подаване на заявление по образец в Регионалната колегия, на територията, на която съответния помощник – фармацевт осъществява дейността си. В заявлението се посочват трите имена, единния граждански номер, гражданство, адрес по местоживеене, телефон за връзка, професия, длъжност, месторабота, номер, дата и място на издаване на диплома за образователна степен.

(2)   Към заявлението за вписване се прилагат:

1. Диплома за завършено образование;

2. Диплома за специалност или за научна степен – при наличие на такава;

3. Документ, удостоверяващ трудов стаж по професия;

4. Документ за платен членски внос.

5. Снимка

Чл.18. (1) Управителният съвет на съответната Регионална колегия проверява дали са налице изискванията по Закона и настоящия Устав за вписване на лицата, упражняващи професията на помощник - фармацевт в регистъра на колегията.

(2) Управителният съвет на съответната Регионална колегия изпраща документите до Управителния съвет на БАПФ за вписване в националния регистър. Вписването се извършва в 14-дневен срок.

(3) В срок до един месец Управителния съвет на БАПФ издава членска карта с уникален идентификационен номер на лицето по образец, утвърден от Националния съвет.

Чл.19.(1) Отказ от вписване в регистъра на Регионалната колегия се прави при:

19.1. Непредставяне на документите съгласно Закона;

            19.2. При заличаване на лицето от Националния регистър за срока на наказание, по реда на Закона;

(2) Отказът за вписване в регистъра може да се обжалва в седем-дневен срок от получаване на съобщението пред Управителния съвет на БАПФ, който се произнася с решение в едномесечен срок.

(3) Решенията на УС на БАПФ подлежат на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Чл.20.(1) В регистъра се вписват обстоятелства, съгласно Закона и приетите вътрешни правила за дейността на БАПФ.

(2) Лицата, вписани в регистъра на Регионалната колегия са длъжни да заявят за вписване промяна на обстоятелствата съгласно Закона.

(3) Националният и регионалните регистри са за служебно ползване и при ползването им се спазват изискванията на Закона и на Закона за защита на личните данни.

 

            Членствени права и задължения

            Чл.21.(1) Всеки член на БАПФ има право:

1. Да избират и да бъдат избирани в органите на Българската асоциация на помощник – фармацевтите и на Регионалните колегии;

2. Да се ползват от закрилата на БАПФ при спорове, свързани с законно упражняване на професията;

3. Да бъдат информирани за дейността на БАПФ;

4. Да търсят съдействието на БАПФ за професионалното си усъвършенстване;

6. Да се ползва от имуществото на БАПФ и от резултатите от дейността й.

 

            Чл.22.(1) Всеки член на БАПФ е длъжен:

            1. Да внася редовно членския си внос;

            2. Да спазва Устава на БАПФ и да работи за постигане на неговите цели;

            3. Да работи за увеличаване на имуществото на БАПФ и издигане на нейния обществен авторитет.

4. Упражнява своята професия в съответствие с Кодекса за професионална етика и в рамките на своите компетенции;

5. Прилага правилата за добри фармацевтични практики и високи професионални стандарти;

6. Уведомява Управителния съвет на Регионалната колегия, в която членува за промените, свързани с упражняването на професията;

Чл.23.(1) Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

(2) В случаите, когато отделен член е избран за делегат на Конгреса на Асоциацията и е възпрепятстван, то той може да упълномощи друг делегат  чрез упълномощаване с пълномощно по образец на БАПФ.

            (3) Един делегат може да бъде пълномощник само на едно лице.

 

            Прекратяване на членство

            Чл.24.(1) Членството се прекратява:

            1. С едностранно волеизявление до БАПФ, при прекратяване упражняването на дейността;

            2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на лицето;

            3. С отпадане;

            Чл.25. (1) Отпадането на членство по т. 3, на предходния член е налице, когато има невнасяне на членски внос в продължение на 3 месеца след изтичане на срока по чл. 14, ал. 3. Управителния съвет на Регионалната колегия отправя писмено предупреждение, с което се дава допълнителен едномесечен срок за издължаване, след изтичането на който членственото отношение се прекратява поради отпадане. В срок до 14 дни от отпадането на членство, членската карта следва да бъде върната в съответната Регионална колегия.

(2) Наличие на предпоставки за отпадане на членството се констатира от Управителния съвет на Регионалната колегия, като самото членство се прекратява с нарочно решение на Управителния съвет на БАПФ.

           

IV. УПРАВЛЕНИЕ

 

А. ОРГАНИ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ

           

Чл.26.(1) Органите на БАПФ са:

26.1. Конгрес на БАПФ;

26.2. Национален съвет (НС);

26.3. Управителен съвет (УС);

26.4. Контролна комисия (ККН);

26.5. Комисия по професионална етика;

26.6. Национален съвет по качество;

(2) За членове на Управителния съвет, на Контролната комисия и на Комисията по професионална етика на БАПФ не може да бъдат избирани лица, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или са роднини по права или съребрена линия до втора степен с други членове на органи на БАПФ.

(3) Едно лице не може да бъде член на повече от един от следните изборни органи:

1.Управителен съвет;

2.Управителен съвет на регионалната колегия;

3.Контролна комисия;

4.Комисия по професионална етика;

5.Национален съвет по качество.

           

Конгрес на Българска Асоциация на помощник - фармацевтите

Чл.27.(1) Конгресът на БАПФ се състои от делегати, избрани на Общите събрания на Регионалните колегии, при норма на представителство 1 делегат на 75 редовни членове.

(2) Членовете на органите по чл. 26, ал. 1, т. 2, 3, 4, 5 и 6 участват по право в работата на Конгреса с право на глас, ако са избрани и за делегати.

(3) Конгресът на БАПФ се свиква на редовно заседание най-малко веднъж на три години и на извънредни заседания.

(4) След изтичане на определения в този Устав мандат на органите по чл. 26 се свиква конгрес за отчет на дейността им и избор на нови органи.

 

Правомощия

Чл.28.(1) Конгресът на БАПФ:

28.1. Приема, допълва и изменя устава на БАПФ;

28.2. Приема, допълва и изменя Кодекса за професионална етика на помощник - фармацевтите, предлага го на министъра на здравеопазването за утвърждаване и обнародване в "Държавен вестник" и осъществява контрола по спазването му;

28.3. Избира и освобождава Председателя, Заместник-председателите, Главния секретар и членовете на Управителния съвет; Председателя и членовете на Контролната комисия; Председателя и членовете на Комисията по професионална етика след изтичане на мандатите им, определени в този Устав;

28.4. Избира и освобождава Председателя и Заместник-председателите в Националния съвет по качество, представителя на БАПФ във Висшия съвет по фармация;

28.5 Избира почетен председател и почетни членове по предложение на Националният съвет за заслуги и съществен принос за професията и статута на помощник – фармацевтите;

28.6. Приема отчетите на Управителния съвет, на Контролната комисия, на Комисията по професионална етика и на Националния съвет по качество;

28.7. Определя минималния размер на членския внос и встъпителния членски внос, както и размера на отчисленията към органите на национално и регионално равнище;

28.8. Приема правилата за набиране и разходване на средствата на БАПФ, които правила стават неразделна част от този Устав;

28.9. Взема решения по всички други въпроси и вътрешни актове, свързани с дейността на БАПФ;

Чл.29.(1) Решенията, взети на Конгреса на БАПФ са задължителни за всички останали нейни органи;

(2) Решенията на Конгреса подлежат на съдебен контрол, относно тяхната законосъобразност и съответствие с този Устав;

(3) Решенията на органите на БАПФ, които са взети в противоречие със Закона, Устава или предходно решение на Конгреса, могат да бъдат оспорвани пред Конгреса по искане на заинтересуваните членове на БАПФ или на неин орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на взимането на решението;

(4) Конгреса, със свое Решение може да отменя Решения на другите органи на БАПФ, противоречащи на Закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на БАПФ;

 

Свикване и провеждане на Конгрес на БАПФ

Чл.30.(1) Управителният съвет свиква редовен конгрес най-малко веднъж на три години.

            (2) С решение на Управителния съвет се определят дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Конгреса. Най-малко един месец преди посочения ден за свикване на Конгреса в национален ежедневник се публикува покана, която съдържа дневния ред, датата и часа на провеждането му и по чия инициатива се свиква. В същия срок поканата за Конгреса се поставя в официалния сайт на БАПФ.

            (3) В случай че Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикването му, Конгресът се свиква от Контролния съвет на Асоциацията.

            (4) Управителния съвет свиква извънреден Конгрес, ако важни причини налагат това, или изявено писмено желание на най-малко 2/3 от делегатите на Общите събрания на Регионални колегии, в срок не по-късно от два месеца от датата на постъпилото искане.

(5) Член на Конгреса няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. Него, неговия съпруг/а/ или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително;

2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства взимането на решения;

Чл.31.(1) Конгресът на БАПФ се смята за законно проведен при присъствието най-малко на 2/3  от избраните делегати.

(2) Конгресът на БАПФ приема Устава и Кодексите за професионална етика с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите делегати, а всички останали решения – с обикновено мнозинство от присъстващите делегати.

            (3) При липса на кворум Конгресът се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите делегати, които не могат да бъдат по-малко от половината плюс един от избрани делегати на Общите събрания на Регионалните колегии на БАПФ.

(4) Гласуването на решенията на Конгреса е явно.

 (5) В състава на ръководните органи на БАПФ не могат да бъдат избирани кандидати работещи в държавни контролни органи, имащи отношение към здравеопазването.   

(6) Конгресът приема правила за избор на органите на БАПФ на национално равнище.

 

Национален съвет

Чл.32.(1) Националният съвет се състои от членовете на Управителния съвет, Председателите на Регионалните колегии, Председателите на Националния съвет по качество, Контролната и Етичната комисии;

(2)  Националният съвет се свиква на заседание по предложение на петима от членовете му не по-малко от 2 /два/ пъти годишно;

(3) Националният съвет може да провежда открити заседания;

(4) Председателят на Управителния съвет на БАПФ е Председател на Националния съвет;

(5) Главният секретар информира Националния съвет не по-малко от един път годишно за събираемостта на членския внос и отчисленията по правилата за събиране и разходване на средствата;

(6) Председателят на Регионалната колегия, който не е превел отчисленията към централните органи за съответния период, участва в заседанията на Националния съвет без право на глас. Правото се възстановява след отчитане на дължимата сума;

(7) Председателите на Националния съвет по качество, Контролната комисия, Комисията по професионална етика и председателя на националиня съвет по качество информират Националния съвет не по-малко от един път годишно за дейността си;

(8) Националният съвет взема решения, свързани с възложените функции на БАПФ;

(9) Решенията на Националния съвет се приемат с обикновено мнозинство;

(10) Решенията на Националния съвет са задължителни за всички органи на БАПФ и за всички Регионални колегии.

 

Управителен съвет

Чл.33.(1)  Броят на членовете на Управителният съвет  на БАПФ  се  определя от Конгреса на Асоциацията, в това число Председател, Заместник-председатели, Главен секретар и членове.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират на редовен или извънреден Конгрес на БАПФ с мандат от три години и не повече от два последователни мандата.

Чл.34.(1) Управителният съвет на БАПФ:

34.1. Свиква конгрес;

34.2. Управлява имуществото на организацията;

34.3. Води, поддържа и актуализира годишно националния електронен регистър;

34.4. Осигурява ползване на данните от националния регистър за целите, определени в закона;

34.5. Ръководи дейността на БАПФ по изпълнението на нейните функции;

34.6. Работи съвместно и подпомага дейността на Националния съвет по качество;

34.7. Предоставя на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето.

34.8. Приема правилник за дейността си;

34.9. Подготвя и внася на Конгреса отчет за дейността на БАПФ;

34.10. Изработва годишен финансов план и програма за дейността на БАПФ;

34.11. Определя щатните длъжности, необходими за осъществяване на дейността, техническия персонал и трудовите възнаграждения и хонорари;

34.12. Осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;

34.13. Координира и подпомага дейността на Регионалните колегии на БАПФ;

34.14. Публикува на официалния сайт на БАПФ до 10/десет/ дни от провеждането на Конгреса, Решенията на Конгреса; Решенията на Националния съвет, приетите изменения на нормативни документи; списъците с имената на избраните членове в ръководните органи на БАПФ (Управителен съвет, Контролна комисия, Национален съвет по качество, Комисия по професионална етика);

34.15. Определя задълженията на Заместник – председателите;

            34.16. Избира от състава си представители за участие в различни комисии и работни групи на Национално ниво;

34.17 Съставя помощни комисии по различни проблеми съставени от членове на БАПФ;

            34.18 Взаимодейства със сродни организации и други сдружения в страната и в чужбина за изпълнението на целите на Асоциацията;

 

Свикване

Чл.35.(1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свиква заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика и от всеки от заинтересованите членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от заместник – председател;

(2) Управителният съвет се свиква на заседание при необходимост, но не по-малко веднъж на три месеца. Свикването се извършва с писмена покана, отправена от Председателя на БАПФ до всеки от членовете на Управителния съвет, в която се посочва датата, часа, мястото и дневния ред. Поканата се изпраща по електронна поща и се обявява в официалния сайт на БАПФ.

(3) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове;

(4) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и взимането на решения. Гласуването по този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(5) Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите, а решенията за разпореждането с имуществото – с 2/3 от броя на членовете на УС.

(6) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде проведено заседание, ако протоколът за взетото решение е подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

 

Състав на Управителния съвет

Чл.36.(1) Председателят на Управителния съвет:

36.1. Ръководи и организира дейността на БАПФ и на Управителния съвет и представлява БАПФ пред трети лица.

36.2 Председателят съхранява печата на БАПФ;

(2) В случай че Председателят на БАПФ е в невъзможност трайно да изпълнява своите функции, то същите се изпълняват от един от заместник председателите на длъжност временно изпълняващ Председател;

(3) Председателят получава възнаграждение в размер, определен от Националният съвет, за осъществяваната от него дейност;

Чл.37. Заместник – председателите получават възнаграждение за дейността, определена от Националния съвет.

Чл.38.(1) Главният секретар на Управителния съвет:

38.1. Организира и ръководи дейността по непосредствено изпълнение на решенията на Управителния съвет;

38.2. Организира заседанията на Управителния съвет;

38.3. Организира и осигурява технически дейността и администрирането на цялостната дейност на Управителиня съвет;

38.4. Организира и контролира събирането и отчитането на членския внос;

38.5. Осъществява взаимодействие с Регионалните колегии;

(2) Главният секретар е на платена длъжност, като възнаграждението се определя от Националния съвет.

 

Контролна комисия

Чл.39.(1)Броят на членовете на контролната комисия се определя от Конгреса на БАПФ с мандат от три години и не повече от два последователни мандата.

(2) Комисията по ал. 1:

39.1. Контролира законосъобразността и целесъобразността на приетите от Управителния съвет решения и тяхното изпълнение;

39.2. Приема правилник за дейността си;

39.3. Представя пред Конгреса на БАПФ отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на Управителния съвет;

39.4. При констатирани нарушения на Устава и решенията на Конгреса в 14-дневен срок изготвя доклад, който внася в Управителния съвет на БАПФ за решение.

39.5. Разглежда докладите на Регионалните колегии и се произнася по тях

(3) Заседанията на комисията по ал. 1 са закрити и се водят от Председателя.

(4) Председателя на Контролната комисия е длъжен да свика заседание най – малко веднъж на 3 месеца.

(5) Председателят и членовете могат да присъстват на заседанията на Управителния съвет.

 

Комисия по професионална етика

Чл.40.(1) Броят на членовете на Комисията по професионална етика се оределя от Конгреса  на БАПФ с мандат от три  години и не повече от два последователни мандата;

(2) Заседанията на Комисията по ал. 1 са закрити. Комисията се произнася по въпроси, свързани с професионално-медицински, морално-етични и деонтологични норми, възникнали при упражняването на професиите.

(3) Комисията по професионална етика приема правилник за дейността си

 

Национален съвет по качество

Чл.41.(1)  Броят на членовете на Националния съвет по качество се определя от Конгреса на БАПФ и се състои от Председател, заместник-председател и членове.

(2) Председателят, заместник-председателят и членовете на Националния съвет по качество на БАПФ са лица, които притежават професионална квалификация „помощник – фармацевт“, удостоверена със съответната диплома;

(3) Председателят и заместник-председателят и членовете се избират от Конгреса на БАПФ с мандат 3 години, но за не повече от два последователни мандата.

(4) Националният съвет по качество заседава най-малко веднъж месечно (присъствено или неприсъствено), като заседанията се свикват от Председателя, а в негово отсъствие от заместник-председателите.

(5) Заседанията на Националния съвет по качество са редовни, ако присъстват най-малко половината от членовете му.

(6) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и взимането на решения. Гласуването по този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(7) Членовете на Националния съвет по качество се уведомяват от Председателя писмено по електронна поща и сайта на БАПФ за дневния ред, датата и часа на заседанието най-малко 7 дни преди провеждането му.

(8) Националния съвет по качество може да вземе решение и без да бъде проведено заседание, ако протоколът за взетото решение е подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Съвета.

(9) Решенията се вземат с явно гласуване с обикновено мнозинство.

(10) Националният съвет по качество приема правилник за организацията на дейността си.

(11) Председателят на Националния съвет по качество е на платена длъжност, чието възнаграждение се определя от Националния съвет.

Чл.42.(1) Националният съвет по качество на БАПФ изготвя правила за добра фармацевтична практика в съответната професионална област при упражняване на професията от от помощник-фармацевтите.

(2) Участва в изготвянето и дава становища по проекти на нормативни актове в областта на фармацевтично и здравно законодателство

(3) Ръководи продължаващото обучение на помощник - фармацевтите и увърждава програмите за провеждането им. Обобщава годишните отчети за проведеното продължаващо обучение във всички Регионални колегии.

 (4) Изработва и актуализира правила за добра практика по дейността на помощник - фармацевтите;

(5) Ползва Националния електронен регистър на БАПФ;

(6) Разработва и предлага на Нционалния съвет за одобрение и утвърждаване на единна кредитна система за продължаващо и след дипломно обучение на членовете на Асоциацията.

(7) Привлича външни експерти при решаване на конкретни въпроси.

 

B. ОРГАНИ НА РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ

 

Чл.43.(1) Регионалните колегии на БАПФ са териториални органи със седалища и териториален обхват съгласно Приложение към чл. 23, ал. 1 от Закона.

(2) Регионалните колегии се вписват в Регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията при Министерство на Правосъдието, като териториални струкури на БАПФ.

(3) Паричните средства на всяка една Регионална колегия се съхраняват в собствена банковата сметка, в която се набират постъпленията от встъпителен и редовен членски внос, дарения и др.

(2) Регионалната колегия се състои от вписаните в регистъра й помощник фармацевти.

Чл.44.(1) Органите на Регионалната колегия на БАПФ са:

44.1. Общо събрание;

44.2. Управителен съвет;

44.3. Контролна комисия;

44.4. Комисия по професионална етика;

(2) За членове на Управителния съвет, на Контролната комисия и на Комисията по професионална етика на Регионалната колегия не може да бъдат избирани лица, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или са роднини по права или съребрена линия до втора степен с други членове на органи на регионално ниво.

(3) Едно лице не може да бъде член на повече от един от следните изборни органи:

1.Управителен съвет;

2.Управителен съвет на регионалната колегия;

3.Контролна комисия;

4.Комисия по професионална етика;

5.Национален съвет по качество.

 

Общо събрание

Чл.45.(1) Общото събрание на Регионалната колегия на БАПФ се формира на делегатски принцип при минимално представителство един делегат на 20 членове за всяка Регионална колегия, но не по малко от 10 човекаУсловията и редът за избор на делегати на Общото събрание на Регионалните колегии на БАПФ се определят в Правила за работата на регионалните колегии приети от Националния съвет и утвърдени от националната Контролна комисия.

(2) Управителният съвет на Регионалната колегия на БАПФ свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания. Редовните заседания се провеждат най-малко веднъж на 3 години. Управителния съвет свиква редовно общо събрание на регионалната колегия и след изтичане на определения в този устав мандат на органите по чл. 45 от този Устав за отчет на дейността им и за избор на нови органи.

(3) Поканите за свикване на общо събрание на Регионалната колегия се поставят в сайта на БАПФ най-късно 30 дни преди обявената дата за провеждането му.

(4) Материалите за общото събрание следва да са на разположение на членовете в офиса на съответната колегия

(5) Делегати на извънредните Общи събрания са членовете на Управителния съвет на Регионалната колегия и делегатите, избрани на предходното редовно Общо събрание.

(6) Един делегат може да бъде пълномощник само на едно лице.

Чл.46.(1) Общото събрание на Регионалната колегия на БАПФ:

46.1. Приема правила, програми и планове за работа на органите на Регионалната колегия;

46.2. Определя начина на разходване и разпределението на средствата от членски внос, съгласно решенията приети от Конгреса на Асоциацията и този Устав;

46.3. Избира и освобождава Председателя, Зам. Председателя, членовете на Управителния съвет; Председателя и членовете на Контролната комисия; Председателя и членовете на Комисията по професионална етика на Регионалната колегия.

46.4. Избира делегати за Конгреса на БАПФ, с норма на представителство 1 делегат на 75 члена;

46.5. Приема отчетите за дейността на органите на Регионалната колегия и взема решение по тях;

46.6. Взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на Регионалната колегия, съгласно действащото законодателство и Устава на БАПФ;

(2) Правилата, програмите и плановете по ал. 1, т. 1 се приемат в съответствие с Устава на БАПФ.

Чл.47.(1) Общото събрание на Регионалната колегия се счита за законно проведено при присъствието на две трети от избраните делегати. Решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.

(2) При липса на кворум заседанието се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на Общото събрание.

 

Управителен съвет

Чл.48.(1) Управителният съвет на Регионалната колегия на БАПФ се състои от Председател, заместник – председател, секретар и членове, които се избират за срок от 3 (три) години, за не повече от 2 последователни мандата. Правилата за работа и за вземане на решения се определят в Правилника за дейността му, съобразен с този Устав.

(2) Управителните съвети на Регионалните колегии се свикват на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца и на извънредни заседания – при необходимост.

Чл.49.(1) Управителният съвет на Регионалната колегия на БАПФ:

49.1. Ръководи работата на Регионалната колегия в съответствие с решенията на Общото събрание;

49.2. Води и поддържа професионален регистър на Регионалната колегия;

            49.3. Осигурява ползването на данните в професионалния регистър и защитата им от неправомерен достъп;

49.4. Изготвя годишен финансов план и управлява имуществото на Регионалната колегия;

            49.5. Подготвя и внася в Управителния съвет на БАПФ годишен отчет за дейността си, в срок до 1 /един/ месец, след приключване на текущата финансова година;

49.6. Свиква Общото събрание на Регионалната колегия;

            49.7. Изпраща списък на своите членове на Управителния съвет на БАПФ, като го актуализира регулярно;

49.8. Вписва в регистъра на Регионалната колегия наложените на членовете наказания;

            49.9. Осъществява други функции, възложени му от Общото събрание и Управителния съвет на БАПФ;

Чл.50.(1) Председателят на Управителния съвет на Регионалната колегия на БАПФ организира и ръководи работата му и представлява колегията пред трети лица.

(2) Председателя на Регионалната колегия получава възнаграждение за дейността си в размер определен от Управителния съвет на колегията.

            (3) Заместник-председателят подпомага председателя в дейността му и го замества по време на отсъствие и получава  възнаграждение за дейността си в размер определен от Управителния съвет на колегията.

(4) В случай че Председателят на Регионална колегия е в невъзможност трайно да изпълнява своите функции, длъжността Председател до края на мандата се изпълнява от зам.-председателя, предложен от Управителния съвет на регионалната колегия.

(5) Секретарят на Управителния съвет на Регионалната колегия организира дейността по изпълнение на решенията на Управителния съвет и осигурява неговата цялостна административно-технически дейност;

(6) Секретарят на регионалната колегия  получава  възнаграждение за дейността си в размер определен от Управителния съвет на колегията.

 

Контролна комисия

Чл.51.(1) Контролната комисия на Регионалната колегия на БАПФ се състои от председател и членове, които се избират за срок от 3 (три) години и не повече от 2 последователни мандата.

(2) Правилата за работата и организацията на дейността на Регионалните контролни комисии се определят с решения на Общото събрание и правилата за организация на дейността на Регионалните колегии.

(3) Заседанията на Контролната комисия на Регионалната колегия на БАПФ са закрити.

Чл.52.(1) Регионалната контролна комисия:

52.1. Контролира законосъобразността на взетите от регионалните Управителни
съвети решения и тяхното изпълнение;

52.2. Представя пред Общото събрание на Регионалната колегия на БАПФ отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на Управителния съвет;

52.3. При констатирани нарушения на Закона, Устава или решенията на Общото събрание в 14-дневен срок изготвя доклад, който внася в Управителния съвет на БАПФ, или свиква Общо събрание на Регионалната колегия;

(2) Председателя на Контролната комисия на регионалната колегия може да присъства на заседания на  Управителен съвет на Регионалната колегия без право на глас.

 

Комисия по професионална етика

Чл.53(1) Комисията по професионална етика на Регионалната колегия на БАПФ се състои от председател и членове, които се избират за срок от 3 години. Броят на членовете се определя от Общото събрание.

(2) Комисията по професионална етика се ръководи в работата си от правилата за организация на дейността й и от Кодекса на професионалната етика, прието от БАПФ.

Чл.54.(1) Комисията по професионална етика:

54.1. Следи за спазване на професионално-медицинските, морално-етичните и деонтологичните правила и норми, свързани с упражняването на професията;

54.2. Разглежда жалби и сигнали по поставените пред нея въпроси след изискване на становище от заинтересованите страни;

54.3. Издава актовете за установяване на нарушенията по Закона;

            54.4. Осъществява други функции, възложени от Общото събрание на Регионалната колегия;

            (4) Заличаването от регистъра на Колегията става само след решение на
Националната комисия по етика.

Чл.55Заседанията на Комисията по професионална етика на Регионалната колегия на БАПФ са закрити.

 

Книги на БАПФ

            Чл.56.(1) На заседанията на колективните органи на БАПФ и на колективните органи на Регионалната колегия се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на отделния съвет или комисия. Книгите се водят от Председателя на съответния орган, или от посочено от него лице.

(2) Към протоколите по предходната ал. на настоящия член се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя на съответния орган и на протоколчика на съвета или комисията.

(3) Всички членовете на БАПФ могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

 

V. НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

 

Чл.57.(1) Членовете на БАПФ носят отговорност за следните нарушения, допуснати при изпълнение на професионалните им задължения:

57.1. Неспазване на правилата, предвидени в Кодекса за професионална етика на БАПФ;

57.2. Неспазване на правилата за добра фармацевтична практика;

57.3. Невнасяне на членски внос за период по-дълъг от 3 (три) месеца съгласно посочените срокове в чл. 14 от настоящия Устав.

Чл.58.(1) За нарушения по чл. 58 от този Устав на членовете на БАПФ могат да бъдат налагани следните наказания:

58.1. Порицание;

58.2. Глоба в размер от една до пет минимални работни заплати;

58.3. Заличаване от регистъра за срок от три месеца до три години;

Чл.59Комисиите по професионална етика на Регионалните колегии на БАПФ разглеждат жалби и сигнали за нарушения по чл. 58 от този Устав.

Чл.60.(1) Нарушенията по чл. 58 от този Устав се установяват с акт за констатирано нарушение.

(2) Актове по ал. 1 има право да съставя всеки член на Комисията по професионална етика към Регионалната колегия на БАПФ.

(3) Наказателните постановления се издават от Председателя на Управителния съвет на Регионалната колегия.

            (4) Разглеждането на административно-наказателната преписка се извършва от Управителния съвет на Регионалната колегия. Управителният съвет взема решение и задължава Председателя й да издаде наказателно постановление в съответствие с решението на Управителния съвет.

            (5) С влизането в законна сила на Наказателното постановление, препис от същото се изпраща на ръководителя на лечебното или друго заведение, в която работи наказаното лице.

Чл.61.(1) Производството по съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления по Закона се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(2) Сумите от наложените глоби постъпват в приход на Регионалната колегия на БАПФ.

(3) Налагането на наказания по този устав не изключва търсенето на гражданска или наказателна отговорност, или дисцилинарна отговорност по Кодекса на труда.

(4) При разглеждане на жалби и сигнали срещу членове на БАПФ, когато съответните комисии по професионална етика констатират данни за нарушение на законодателството извън посочените в този Устав, те сигнализират компетентите органи.

           

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.62.(1) БАПФ има кръгъл печат с надпис “Българска Асоциация на помощник - фармацевтите”. БАПФ има собствена лого, която се поставя на всички официални документи.

(2) Регионалните колегии имат кръгъл печат по образец с надпис – Българска Асоциация на помощник – фармацевтите  в средата – Регионална колегия – (посочва се името на града).

Чл.63Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона.

Чл.64. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона.

 Чл.65. За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодатеслтво.

 

Настоящият Устав е приет на Първи редовен Конгрес на Българската Асоциация на помощник - фармацевтите, проведен на 06.06.2019 г. в гр. София.