БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ БАПФ

Устав Кодекс по професионална
етика
Правила за набиране и
разходване на средства
Членове на ръководни
органи
Актуално

                                                                   КОДЕКС

 

                   за професионална етика на помощник-фармацевтите  

 

Въведение

Професията на ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТА е регулирана професия на територията на РБългария , и нейното упрежняване и свързано с полагане на фундаментални отговорности : фармацевтични грижи , промоция на здравето; профилактика на заболяванията.

Присъщо за изпълнителите на тази професия е уважението към правата на човека, всеотдайност и чувство за отговорност. Помощник-фармацевта е  длъжен да упражнява своята професия в рамките на свойте компетенции, по съвест и да оправдава доверието, което му се предоставя.Професионалната етика е съвкупност от норми на поведение, които служат изцяло на живота и здравето на индивида и обществото.

Етичните норми регулират поведението на помощник-фармацевта  и отношенията им с пациента и неговите близки, колегите, лекарите и обществото.Правилата на професионалната етика, регламентирани чрез този кодекс, са задължителни за всички помощник фармацевти .

Раздел  I   Общи положения

 

Фармацевта  допринася за изпълнение на основните задачи на здравеопазването,като  стриктно спазват законодателството на Република България.

Чл.4.Членовете на БАПФ  предлагат качествени продукти, които са опаковани, етикирани, рекламирани и предлагани съобразно нормативните изисквания в Република България.

Чл. 5. (1)Помощник-фармацевта трябва да служи като пример на честност и почтеност и по този начин да защитава достойнството на професията.

(2) Помощник-фармацевта трябва да спазват научните принципи, принципите на етиката и деонтологията и правилата на този кодекс.

Чл. 6. Помощник фармацевта трябва да спазва изискванията за работно облекло, външен вид и приветливост при изпълнението на професионалните си задължения, като по този начин защитава авторитета на професията.

Чл.7 Помощник-фармацевта е длъжен да познава и спазва своите професионални права и задължения, произтичащи от Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, зъботехниците и помощник фармацевтите, нормативните актове в областта на здравеопазването, Устава на Българската асоциация на помощвник-фармацевтите  (БАПФ) и този кодекс.

Чл. 8. Помощник-фармацевта има право да откаже изпълнение на професионални задължения в случаи на пряка заплаха за здравето и живота му,при заплаха от нарушаване на законите в РБългария

 

Раздел II

Отношения между професионалистите по здравни грижи, пациента и неговите близки

Чл. 9. При изпълнение на задълженията сипомощник фармацевта  трябва да се въздържа от всякакви действия, които могат да доведат до предположението, че:

1. незаконно практикува професията;

2. сътрудничи с непрофесионалисти;

3. цели лична публичност или друга облага;

4. извършва измама или манипулира пациентите;

5. участва в нелоялна конкуренция.

Чл. 10. Помощник-фармацевта  оказва пълно уважение на личността, честността и почтеността на пациента. Той трябва да предприема всякакви действия, които спомагат, но и да се въздържа от всякакви действия, които могат да засегнат чувството на лична свобода на пациента.

Чл. 11. Помощник-фармацевта   се въздържа от всякакви действия, които могат да застрашат живота на пациента.

Чл. 12. Помощник-фармацевта   трябва да предоставя услугите си изключително в интерес на пациента и в рамките на задълженията и компетентността си, в съответствие с научните принципи, медицинските стандарти, Наредба № 1 от 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти,зъботехниците и помощник фармацевтите  могат да извършват по назначение или самостоятелно и другите нормативни актове, които регламентират професионалните му задължения. За тази цел той трябва да бъде информиран и да подобрява уменията си чрез продължаващо обучение.

Чл. 13. Помощник фармацевта   съблюдава конфиденциалността по отношение на личната информация за пациента и преценява внимателно предоставянето на тази информация съгласно нормативната уредба.

Раздел III

Отношения между професионалистите по здравни грижи

Чл. 14. (1) Помощник фармацевтите  и си дължат морална и професионална помощ.

(2) Забранява се оклеветяването на колега, злословенето и разпространяването на неверни и недоказани обвинения срещу него.

(3) Лични разногласия между професионалисти по здравни грижи не могат да бъдат предмет на публични полемики.

Чл. 15. Недопустимо е помощник фармацевт да злепоставя колегата си чрез преценка и критика на неговата професионална дейност или чрез изказвания срещу неговата личност.

Чл. 16. Интересът на пациента, както и колегиалността изискват доверие в отношението между членовете на терапевтичния екип.

Чл. 17. Помощник фармацевта  трябва да е в коректни отношения с колегите си в името на интересите на пациента. Той трябва да уважава и да отдава внимание на колегите си независимо от ранга, образованието или квалификацията им и да уважава йерархията.

Чл. 18. (1) Споровете от етичен и деонтологичен характер между помощник фармацевти се отнасят  към комисиите по професионална етика към регионалните колегии на БАПФ.

(2) Помощник фармацевтие  да информира своевременно регионалните комисии по професионална етика и когато установи злоупотреба с обема на работа и натовареността на своите колеги.

Раздел IV

Отношения между помощник фармацевта и останалите специаликти от екипа,с който работят

Чл.19. Помощник фармацевта  трябва да поддържа професионалната си компетентност.

Чл. 20. Помощник фармацевта   трябва да се въздържа от действия или коментари, които биха уронили честта и достойнството на екипа.

Чл. 21. . Помощник фармацевта    трябва да уведомява своевременно другите отговорни лица и институции за всякакви промени и обстоятелства, които могат да поставят живота на пациента в опасност.

 

Раздел V

Отношения между професионалистите по здравни грижи и обществото

 

Чл. 22. . Помощник фармацевта    е активен член на обществото и съдейства за популяризирането на здравословен начин на живот и обществената хигиена.

Чл. 23 . Помощник фармацевта    осигурява промотивни профилактични, фармацевтични  с цел опазване на общественото здраве.

Чл. 24. Професионалистите по здравни грижи съдействат за развитието на професията, прилагат и повишават стандартите на здравните грижи.

Чл. 25 . Помощник фармацевта    не трябва с поведението и действията си, с думи или публикации да уронва престижа на професиите, на съсловната организация и на колегите си.

Чл. 26. Обществото дължи на помощник фармацевтите  уважение при изпълнение на професионалните им задължения и опазване на достойнството им.

 

Раздел VI

 

    Информация

Чл.27. БАПФ има право да предоставя при поискване от страна на трети лица информация, свързана с характера на дейността на своите членове. Информацията трябва да се предоставя така, че да отразява обективно дейността на съответното  дружество и под никаква форма да не дава предимства на един член пред друг.

Чл.28.За целта БАПФ  създава и поддържа регистър с информация за своите членове. Информацията се събира и актуализира само въз основа на подадената от всеки член писмена информация.

Чл.29.(1)Подаването на невярна и/или подвеждаща информация както за собствената си дейност, така и за дейността на други членове на БАПФ  е в разрез с етичните норми и се счита за нарушение, което подлежи на санкциониране.

(2) Това се отнася както за подаване на информация за поддържане на публичния регистър на БАПФ  така и за предоставянето й на трети лица.

Чл.30.Всеки член може да предоставя на сдружението  информация, която представлява интерес за членовете на БАПФ . Такава информация би могла да бъде свързана с държавни разпоредби и всякакви други данни, засягащи интереси на членове.

Чл.31.Членовете на БАПФ  не са длъжни и от тях не може да се изисква информация, която може да представлява за тях търговска тайна.

Чл.32.Всеки член на БАПФ  трябва да уведомява чрез съсловната организация   останалите  членове в случай, че получи информация, която накърнява интересите на съсловната организация   или на нейни членове.

Чл.33.Членовете на  БАПФ  нямат право на действия и изказвания, уронващи интересите ,авторитета  и  интересите на останалите членове.

 

Чл.34 Членовете на БАПФ   трабва за съгласуват с УС  и КС   свойте действия , изказвания и публични   изяви , касаещи дейността на  сдружението.

Раздел VII.  

         КОМИСИЯ ПО ЕТИКА

Чл.35.(1) За спазването на Кодекса по професионална етика и разрешаване на възникнали с приложението му казуси към БАПФ   се създава Комисия по професионална етика.

(2) Членовете се избират   от Конгрес  на БАПФ за срок от пет години.

Чл.36.(1)Комисията по етика:

1.        разглежда жалби, свързани със спазването на този кодекс.

2.        дава задължителни тълкувания на Етичния кодекс.

                (2)Комисията по професионална етика а приема Правилник за дейността си, който се утвърждава на заседание на Управителния съвет.

Чл.37 Всеки заинтересован член може да внесе жалба в Комисията по професионална етика.

Чл.38.(1)Комисията по професионална етика разглежда постъпилите жалби и се произнася с мотивирано становище най-късно в  едномесечен   срок от постъпването им.

(2) При установено неспазване на този кодекс Комисията по професионална налага санкция, предвидена в този кодекс.

Чл.39. Комисията по професионална етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си пред Управителния съвет на професионална .

 

  Раздел VIІ.

САНКЦИИ  И ОТГОВОРНОСТ

Чл.40. Санкциите по този кодекс се налагат с цел да се предупреди  нарушителя за  спазване на етичните норми и да се въздейства възпитателно върху останалите членове.

Чл.41. За неспазване нормите на Етичния кодекс може да се предвиждат и налагат следните санкции:

                а)забележка и публикуване в информационния бюлетин на професионална.

                б)писмено уведомяване на членовете на БАПФ  и даване публичност на случая;

                в)предложение за изключване.

 

Чл.42(1)Забележката се изразява в отправяне на забележка към члена,  неспазил нормите на този кодекс, пред Управителния съвет.

(2)Забележката се придружава от публикация на случая в информационния бюлетин на БАПФ .

Чл.43.Писменото уведомяване се осъществява чрез официалното писмо до всички членове на съсловната организация . Публичност на случая се дава чрез публикация в медиите.       

 

Раздел VIІI.

 

Заключителни разпоредби

Чл.44. Този кодекс е приет от Първият Конгрес на БАПФ    на   06.06.2019г. и влиза в сила един месец след приемането му.

Чл.45. Всички предложения за тълкуване и промени в този кодекс се изпращат  в писмена форма до Комисията по професионална етика.

Чл.46. Предложения за промени и допълнения в Етичния кодекс, подписани от поне пет члена на БАПФ, могат да бъдат внесени и директно за разглеждане от Управителния съвет.

Чл.47. Промени в този кодекс може да правят  само на Конгрес на БАПФ.