БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ БАПФ

Устав Кодекс по професионална
етика
Правила за набиране и
разходване на средства
Членове на ръководни
органи
Актуално

ПРАВИЛА ЗА НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА
НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТИТЕ / БАПФ/ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Правилата за набиране и разходване средствата на БАПФ се приемат от Конгреса съгласно
чл.14,чл.15,чл.29 от Устава на Асоциацията.
Чл. 2. Правилата за набиране и разходване средствата на БАПФ са приети на Конгрес, проведен на
06,06.2019 г.

ГЛАВА ВТОРА
НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА
Чл. 3. Средствата се набират съгласно чл.8 от Устава на БАПФ.
Чл. 4. Встъпителният членски внос (ВЧВ) за БАПФ е в размер на 10 (десет ) лева., от които 30%
(тридесет процента) се превеждат по сметката на БАПФ – Централа . Останалата част от ВЧВ 70%
остава на разположение на съответната РК на БАПФ.
Чл. 5. (1) Месечният членски внос е в размер на 1% (един процент) от месечната минимална работна
заплата за страната.
(2) Разпределението на членския внос е както следва:
30% от членския внос – по сметката на БАПФ – Централа;
70% от членския внос –остава в сметка на РК на БАПФ;
(3) Превеждането на сумите за членски внос по сметката на БАПФ – Централа се извършва на две
вноски.
(4) Председателите на УС на Регионалните колегии превеждат събраните суми от встъпителния и редовния членски
внос, по банковата сметка на БАПФ до десето число на месец февруари и август от текущата година. /съгласно
чл.14.ал.4./
Чл. 6. (1)Главният секретар на УС на БАПФ организира и контролира събирането и отчетането на
чл.внос – встъпителен и месечен./чл.37.4/
(2) ) Главният секретар информира Националния съвет не по-малко от един път годишно за събираемостта на
членския внос и отчисленията по правилата за събиране и разходване на средствата;
Чл. 7. Постъпления от материални и парични дарения се разпределят съгласно волята на
дарителя.
ГЛАВА ТРЕТА
РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА
Чл. 8. Разходването на средствата от Централата се осъществява за:
1) Дълготрайни материални активи;
2) Краткотрайни материални активи;
5) трудови възнаграждения и хонорари;
6) счетоводни услуги на БАПФ – Централа и за 28 регионални колегии;
7)сайт , интернет;
8) поддържане в актуално състояние на националния електронен професионален регистър;
10) поддържане на софтуер на националния електронен регистър и други програмни продукти;
9) консултантски услуги;
10) правни консултации и защита;
11) мероприятия на национално ниво;

12) командировъчни;
13) награди;
14) печатни и електронни издания на БАПФ;
15) разработване на учебни материали за целите на продължаващото обучение;
16) офис консумативи
17 ) наеми за ползване на офиси;
18) външни услуги;
19) други разходи, свързани с предмета на основната дейност на Асоциацията и приходът от които се
използва за постигане на определените в Устава цели.
ЧЛ.9 Разходването на средствата от РК на БАПФ се осъществява за:
1) Дълготрайни материални активи;
2) Краткотрайни материални активи;
3) трудови възнаграждения и хонорари;
4) за повишаване на квалификацията на членовете на БАПФ;
6) за мероприятия на регионално ниво;
7) командировъчни;
8) награди;
9) интернет;
10) наеми за ползване на офиси;
11) други разходи, свързани с предмета на основната дейност на Асоциацията и приходът от които се
използва за постигане на определените в Устава цели.
Чл. 11. Разходите за трудови възнаграждения и хонорари на членовете на ръководните органи на
национално ниво, се определя от Националният съвет на БАПФ и действащото българско
законодателство./ чл.36,37,38./
Чл.12, Управителният съвет на БАПФ определя щатните длъжности ,необходими за осъществяване на
дейността,както и на техническия и помощен персонал, работещ в централните органи на
БАПЗГ,/чл.34.11./
Чл.13. Упранителният съвет на БАПФ изготвя годишен финансов план за дейността на БАПФ
./чл.34.10/
Чл. 14. Разходите за трудови възнаграждения и хонорари на членовете на ръководни органи на РК,
техническия и помощен персонал, работещ в регионалните колегии се определя от съответния УС на РК
и действащото българско законодателство./ чл.50 ал.2,3,6/
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Тези правила са приети на Първият Учредителен Конгрес на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТИТЕ / БАПФ/ проведен на 06.06.2019г.в гр.София.